Nu är det dags för DIG att påverka Karolinska Institutet!

(English on page 2)

[frågor? mejla studrep@medicinskaforeningen.se] Har du många åsikter och tankar som du känner att du inte får gehör för? Känner du dig frustrerad över hur saker och ting fungerar, men vet inte riktigt vilket forum som passar bäst för att lyfta dina tankar? BLI STUDENTREPRESENTANT!

Medicinska Föreningen (MF) har studentrepresentanter på alla nivåer inom Karolinska Institutet (KI) där diskussioner förs och beslut tas som påverkar studenterna. Som studentrepresentant för du studenternas talan i kontakten med KI för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla.

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid! Som medlem i studentkåren kan du själv delta i arbetet att se till att KI:s utbildningar håller världsklass och att studenternas röst hörs överallt! Inte medlem än?

Men var är det man kan engagera sig? KI:s struktur är enorm, och det finns många olika organ vid KI som studenterna ska vara representerade. We present – den ultimata guiden till hur man navigerar på hemsidan och söker studentrepresentantposter!

CENTRAL NIVÅ
Är du intresserad av att sitta som studentrepresentant i ett centralt organ vid KI som påverkar alla studenter eller doktorander och diskuterar övergripande frågor såsom utbildning, forskning eller förvaltning?

Sök dessa studentrepresentantposter senast den 3 december. Om det är en övrig gruppering på central nivå måste du söka innan den 8 december. Känner du inte att du vill sitta där de övergripande besluten tas för alla studenter, utan lite mer lokalt och relevant för ditt eget program? Engagera dig på institutionsnivå!

INSTITUTIONSNIVÅ
Sista ansökningsdag för poster på institutionsnivå är den 8 december, så skynda dig!

Utbildningsnämnd: Vill du påverka vad som sker i din utbildning kan du söka dig till utbildningsnämnden (UN). UN har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av en institutions utbildningsansvar.

Institutionsrepresentant: Är du inte bara intresserad av utbildning, utan kan tänka dig att sitta som institutionsrepresentant och täcka upp i olika grupperingar på institutionen, som att sitta på viktiga beslut prefekten tar, eller kanske i institutionsrådet eller grupp för lika villkor?

Det där kan man väl ändå inte få göra på en arbets- och studieplats!?

Studerandeskyddsombud: Ser du något du tycker går emot en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö? Engagera dig som studerandeskyddsombud! Det finns ett studerandeskyddsombud per institution som ser till att institutionen håller sig till arbetsmiljölagstiftning, fungerar som kontakt för studenter och doktorander som har åsikter om arbetsmiljön samt deltar i en årlig skyddsrond. Studerandeskyddsombudet sitter även i arbetsmiljögruppen vid institutionen.

PROGRAMNIVÅ

Om utbildningsnämnden inte är tillräckligt specifik för dig så finns det även studentrepresentantposter som går att söka via din sektion som du automatiskt blir en del av när du blir MF-medlem. Titta vilken sektion du tillhör och kontakta dem för att veta vad för poster som går att söka!

Och du, vi vet att det kan vara väldigt svårt att förstå hur saker och ting går till! Så om du har några frågor ska du inte tveka att höra av dig till oss på studrep@medicinskaforeningen.se

Fysiska examinationer / Physical examinations

(English on page 2)

Bild från ki.se.

Vi befinner oss i ett läge med ökad smittspridning som kommer hand i hand med nya mer skärpta rekommendationer. Regeringen gick i förra veckan ut med förbud mot anordnande av allmänna sammankomster för fler än åtta personer som träder i kraft från och med den 24 november. Vi fick i söndags ta del av statsminister Stefan Löfvens tal till nationen som sammanfattar ett samhälle i kris där vi alla måste fortsätta våra åtgärder för att minska pandemins påverkan. Allt tyder på att vi måste ta ansvar – på ett personligt såväl som kollektivt plan.

Förbudet som regeringen tagit fram gäller inte verksamheten som universiteten bedriver, dock har Folkhälsomyndigheten gått ut med information till lärosätena om att undvika planerade samt spontana samlingar i universitetens lokaler, även innefattande examinationsmoment. Det beslut som togs av Rektor i somras kvarstår, gällande att examinationer som bedöms inte kunna göras digitalt ska prioriteras på plats i KI:s lokaler. Detta är inte ett beslut som anser att alla examinationer som sker SKA göras på plats, utan endast prioritetsordningen för fysiska moment. Information har inkommit från studenter om examinatorer och kursansvariga som sagt att KI centralt gått ut med information om att salstentor ska utföras, vilket inte är korrekt. Detta har använts som svar på studenters oro om att utföra examinationsmoment på plats som medför en risk med ökad närvaro i kollektivtrafik och folksamlingar. Igår kom även mer förtydliganden angående examinationer från KI, läs mer här.

Många studenter har under de senaste dagarna motsagt sig examinationer som hålls fysiskt, där studenter inte tycker att det är i linje med hur man bör bete sig i ett samhälle med ökad smittspridning samt att det låga antalet omexaminationer som erbjuds kan främja en situation där studenter går till examinationen med symptom.

I de fall då fysiska examinationer inte går att undvika ska studenterna informeras om riskanalyser gjorda gällande smittskydd, rutiner vid in- och utpassering samt att grupperna ska anpassas till lokaler. Fokus måste också läggas på att frigöra fler omtentatillfällen för studenterna så det inte skapas en situation där studenter går till den fysiska examinationen för att inte bli spärrad, bli av med studiemedel eller missar examen. Vi anser också att mer fokus bör läggas hos examinatorer och kursansvariga att utveckla bättre digitala lösningar vid examinationer samt att KI centralt tillser att mer medel avsätts för att utveckla och förbättra dessa lösningar då många digitala examinationer inte håller måttet.

Studenter, vi hör er oro och har kontinuerlig dialog med KI:s ledning och med studentrepresentanter. Vi hoppas att examinatorer tar sitt ansvar och slutar skylla på centrala direktiv som inte finns, och att säker examinering används. Vi hoppas att nya digitala lösningar kommer möjliggöra att examination sker rätts- och samhällssäkert för att minska er oro och smittspridning, och att fler omexamineringstillfällen sätts in.

/Jessica och Puck,
Medicinska Föreningens ordförande och vice ordförande

Important documentation has been updated!

På Fullmäktigesammanträdet den 30 september presenterade Styrelsen ett antal propositioner om att ändra reglementen samt policydokument. Dessa har nu uppdaterats och lagts upp på hemsidan!

At the Union Council (FuM) meeting on 30 September, the Board presented propositions to amend some of the union’s regulations and policy documents. These have now been updated and posted on the website!

Medicinska Föreningens åsiktssamling
Är du studentrepresentant och vet inte riktigt hur kåren och dess medlemmar ställer sig i vissa frågor, och vad kåren anser är studenterna till gagn? Använd dig av åsiktssamlingen! Det är ett 20-sidors långt dokument som innehåller allt från vad Föreningen anser om doktoranders situation till KI:s miljöarbete.

Are you a student representative and do not really know how the union and its members stand on certain issues, and what the union thinks is good for the students? Use the opinion collection! It is a 20-page long document that contains everything from what Medicinska Föreningen thinks about doctoral students’ situation to KI’s environmental work. (Currently being translated)

Medicinska Föreningens värdegrund
Värdegrunden beskriver kårens gemensamma etiska principer och värderingar. Medlemmar ska behandla varandra med respekt, och Föreningen ska verka för att vara en plats där alla känner sig välkomna.

The values ​​describe the union’s common ethical principles and values. Members must treat each other with respect, and the union must work to be a place where everyone feels welcome. (English in same document)

Rese- och transportpolicy
Vi lever i ett globalt samhälle som till stor del bygger på utbyte av erfarenheter från människor runtom i världen. Medicinska Föreningen vill vara med i den globala utvecklingen, men vill inte att det ska ske till varje pris. Miljön är under stort hot i och med den ökade globaliseringen, och Föreningen vill inte göra större avtryck än nödvändigt.

We live in a global society that is largely based on the exchange of experiences from people around the world. Medicinska Föreningen wants to be part of the global development, but does not want it to happen at the cost of the environment. The environment is under great threat due to the increased globalization, and Medicinska Föreningen does not want to make a bigger impact than necessary.

Reglemente för Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS)
(Ask the section if they have initiated work with translating the document)

Reglemente för Medicinska Föreningens insignier och hedersutmärkelser
Styrelsen 2019 inrättade en medalj för studentrepresentation, Pro Potentia Studentium. Denna medalj delas ut till de studentrepresentanter som haft ett längre engagemang och uppdrag inom studentrepresentation. I år upprättades en medalj för Medicinska Föreningens vice ordförande, som liknar den som redan finns för ordförande. Utöver detta har paragraf om intyg uppdaterats.

The Board of 2019 instituted a medal for student representation, Pro Potentia Studentium, which has been added to the regulation. In addition to this, a medal for the Vice President has been instituted which is similar to the medal for the President that has existed for a long time. The Certificate for union involvement has been updated. (Has not yet been translated)

Alla dokument åtefinns på Medicinska Föreningens hemsida

Today, we met with the Minister for Higher Education and research Matilda Ernkrans!

(English on page 2)

MF:s vice ordförande Puck Norell och ordförande Jessica Härtell, foto: Joachim Vist.

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans besökte idag Karolinska Institutet för diskussion med KI:s ledning, utbildningsansvariga, vårdpersonal och studenter. Ministermöten är inte en ny företeelse, men detta möte var i många aspekter annorlunda, inte minst för att det kortats ned och anpassats utefter rådande pandemi. På agendan stod universitetets anpassning inom forskning och utbildning under covid-19, där digitala lösningar inom utbildning var en utav de stora utmaningarna.

Vi blev väldigt glada över att Matilda själv specifikt bett om att möta studenter för att prata om hur studenter upplevt situationen. Studenternas åsikter företräddes av oss (Jessica och Puck, MF:s presidium), Jesper Ruda och Ida Dahlgren (Odontologiska Föreningens presidium), Leo Ziegel (MF:s studentrepresentant i konsistoriet) och Joachim Vist (bitr. projektledare Framtidens Kårhus och MF-aktiv).

Under vår korta diskussion med Matilda lyfte vi vikten med att lägga mer resurser för att tillse att studenters psykiska hälsa inte lider mer än vanligt under pandemin. Studenters välmående har länge varit en hjärtefråga för studentkårer såväl som universitet runtom i landet, som under rådande omständigheter ansträngts än mer. Detta på grund av bristen av fysiska möten, distansundervisning och ekonomisk problematik när sommarjobben dras in och undervisning förlängs. Ett arbete med att kartlägga hur landets Studenthälsor fungerar kommer göras, och regeringen föreslår redan nu i budgeten för 2021 att lägga 25 miljoner kronor för att förstärka Studenthälsan.

Vi lyfte även vikten i att ge studentkårerna resurser till att anpassa verksamheten till digitalisering, för att kunna förstärka studentinflytandet då det är ett helt nytt sätt att arbeta på. Under dessa prövningar krävs det studenter som kan komma med input om hur utbildningen bäst ska anpassas, vilket kräver ökat inflytande. En annan aspekt av detta är att studentkårerna måste kunna erbjuda bra digitala evenemang för att bidra till att studenter och medlemmar får ett bättre kontaktnät och välmående. I budget för 2021 är det även föreslaget att studentkårerna ska få stärkt stöd för ökat studentinflytande, även detta på 25 miljoner.

Slutligen lyfte vi att tillskjutning av resurser till digitalisering inom undervisning är av största vikt för att få fungerande utbildning. Digitaliseringen har fungerat bra på de flesta program vid Karolinska Institutet, men ännu finns det förbättringsområden och utvecklingspotential för den digitala undervisningen. Karolinska Institutet har jobbat hårt med detta under den fortskridande pandemin, och resurser bör ges för att alla program ska få samma förutsättningar till utbildning av kvalitet.

Vi lyfte att Karolinska Institutet visat stort engagemang och intresse av att lyssna på studenter. Detta är något vi fått erfara på veckoavstämningar, ledningsråd och vid möten med programdirektorer och utbildningsansvariga som visat genuint intresse i att veta men vad tycker studenterna, egentligen?

Efter vårt samtal, som självklart avslutades med många bollar i luften kvar, hoppas vi att Matilda kan gå tillbaka till regeringen med användbar återkoppling för att tillse att kvaliteten på utbildningen eller studenters studiesituation under pandemin inte ska få lida. Vi är väldigt tacksamma för att vi fick träffa Matilda och att hon även erbjöd fortsatta diskussioner i ämnet, där hon står till vårt förfogande.

/Jessica och Puck, MF:s presidium

A common responsibility that literally can save lives

(English on page 2)

Pandemin. Vi tänker på den när vi vaknar och när vi går till sängs på kvällarna, den konsumerar en stor del av vår vakna tid och finns runtomkring oss. Hela tiden. Vi har precis som ni tröttnat på den här närvaron – den tär på både den mentala hälsan och leder till en omättlig törst att äntligen få stå mitt i ett rum, omsluten av människor och känna mänsklig värme. Att känna sig levande.

Men det är inte riktigt så som närvaron kan se ut. Inte just nu, nu måste vi tillsammans hålla smittspridningen nere. Vi måste, bokstavligen talat, jobba aktivt med att hålla människor levande och friska.

Vi vill börja med att tacka er alla, kårmedlemmar så väl som studenter på Karolinska Institutet för att ni följt rådande rekommendationer och för att ni väljer att stanna hemma när ni är sjuka, visar symptom eller har en sjuk person i din omgivning. Det är vi otroligt tacksamma för. Vad ni gör på er fritid har alltid varit er egen ensak, men vi vill ändå informera er varför det är viktigt att hålla sig till rådande rekommendationer även utanför studietiden. Speciellt vill vi rikta oss mot er som är på praktik eller VFU – ni som ska rädda liv. Ni befinner er i både på universitetet som student, men även som en del av sjukvården med direkt patientkontakt. Sjukvården är i ett redan ansträngt läge, och att bidra till potentiell smittspridning hos patienter skulle kunna leda till oönskade konsekvenser.

Vi har veckovis möte med vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson där vi pratar om hur utveckligen i pandemin bland studenter ser ut, samt om råd och tips för hur vi ska förhålla oss vid evenemang. Idag vid ett programdirektor och grundutbildningsansvarigmöte berättade vi hur Medicinska Föreningen förhåller sig till fysiska såväl som digitala evenemang. Karolinska Institutet är stolta över hur kåren arbetat under pandemin, men än är inte faran över. Smittspridningen ökar i Stockholm, och vi måste arbeta för att minska den och bibehålla den. Tillsammans.

Lyssna på dina kamrater, kursare och bekanta. Det är okej att inte vilja umgås på premisser där rekommendationer inte följs. I dessa fall är det bra att även själv sätta ned foten, det kan ju faktiskt gälla liv.

Vi har samlevt med Covid-19 ett långt tag nu, och än så länge har ni alla varit oroligt duktiga och starka. Men vi ber er att hålla ut lite längre till. Om inte för din egen eller dina kursares eller vänners skull – för de personer eller de patienter ni kommer i kontakt med under er utbildning.

Tack för att ni tar ert ansvar

/Jessica & Puck

Mental health first aid – does it exist?

First aid is something that most of us learned as a student at KI. I will definitely never stop associating the acronym CPR to Bee Gees’ staying alive, or the clicking noise of the Mini Anne when doing the compressions. Helping people is for most an integrated part of our culture, and pretty much common sense. When you see someone that is hurt, you help them – whether it be that they need a plaster for a cut or help splashing water on a burn or a ride to the doctor. In a way, it is what makes us human.

But what to do when someone has a mental health crisis?

This is not spoken about very frequently, which could in part be explained by the stigma and the lack of knowledge in the subject. It was therefore a very happy surprise when MF got the chance to attend a course in Mental Health First Aid organised by Studenthälsan (Student Health Centre). The course was a two day course where we learned bout different substances of abuse, common mental disorders and ways to approach and help people. Many of us will experience anxiety or depression during our lives statistically speaking, so why do we have to suffer in silence?

The World Mental Health Day is taking place on the 10th October, and to increase awareness of this day MF will organise an open house on the topic of mental health. We think that KI campus should be a safe and comforting environment for studies and development – a place where students can bloom to their full potential. We hope that you want to join us during this day!

So, to connect to the title of this post – first aid for mental health does exist! It is however not as widespread as the knowledge within first aid, but is equally as important. You never know how many are suffering in silence.

Active within MF and want to go on exchange? – yes!

(English on second page)

Är du en sån person som gillar att svänga och flänga runt i världen, kanske plugga lite i Paris och hänga i alla trendiga arrondissementen runt Montmartre eller varför inte varva packpacking i asien med exjobb på ett världsomnämnt universitet? (försöker inte salta i såren under rådande omständigheter, det finns ett post-covid19!)Kandidera till Fullmäktige 2020/21!

Men vänta nu, va? Hur hamnade vi från rött vin på Le Carmen och Phad Thai i Phuket till att sitta på viktiga möten med Medicinska Föreningens högst beslutande organ? Det är för att du som engagerad inom kåren kan samla extrapoäng vid ansökningarna till utbytesstudier! Detta är sedan länge – till och med något som Dothraki skulle säga om du skulle råka stöta på nån av dem (skulle inte rekommendera det dock).

Om du inte tror oss kan du ta denna bild som referens, som hittades fastklistrad på en postlåda i Kårhuset som inte använts på väldigt många år:

Beskrivning saknas.

Det är alltså meriterande att engagera sig inom kåren, inte minst i Fullmäktige där du har möjligheten att påverka din utbildning, ditt studentliv och allt som händer i Medicinska Föreningen. Du kommer få ha något att säga om vilka som blir valda till nästa års presidialer, styrelse, studentrepresentanter på KI centralnivå samt bestämma om budgeten! Om du tycker att ordet makt lockar ska du verkligen se till att kandidera!

Kandidaturer för Fullmäktige ska inkomma senast den 11 oktober till Medicinska Föreningens valnämnd. Vill du ha mer information om hur man kandiderar och vad det innebär? Läs här!

Welcome to MF!

We’ve had a long period of radio silence, but that doesn’t mean that we’ve not worked hard to make your time at KI and on campus as good as possible!

We’d like to extend a very warm welcome all of you new students, whether you’re at campus, at home or somewhere else completely. We hope that you feel that KI (and Medicinska Föreningen obviously!) has treated you well up to now and introduced you to all the important things such as fika and how to plan your study time (not introducing you to fika is obviously a crime! Pretty sure it is stated in Swedish law? maybe…).

Our names are Jessica and Puck, and we are the President and Vice President of Medicinska Föreningen (MF) – your student union at KI. We are here to support you with student life, student help and also student influence. If you want to be involved within your education, MF is your first point of contact. We hope that you’ve familiarized yourself with which section you belong to, as they are the ones that are involved in making your programme’s education as good as possible!

Most of all, we hope that you feel safe on campus. The spread of covid-19 has increased in the Stockholm region – so it is more important than ever to keep safe distance and use hand sanitizers. But remember, physical distancing does not equal social distancing! There are many ways that you can keep in contact with your classmates even though you might not meet in person.

On the 4th September, the Reception Committee organised a digital Info Pub where different parts of MF presented themselves. Go visit our Youtube-channel to watch the videos! There are loads of other committees, sections and associations that you can get involved in, you can find all of them here. If feeling hungry after human contact, this is a great way to meet new people and get some friends for life! Take it from us, having been involved within MF since 2012 (Jessica) and 2014 (Puck).

Once again, we hope that you feel excited starting this new adventure – we will be here along the way!